przedsiębiorca na prawach konsumenta

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinni obchodzić się z produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, wybrali sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, objął produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadku Umowy Sprzedaży:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
    2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

Zadaj pytanie on-line